شروع عملیات اتصال و نصب تیرها به ستون ها و اتصال آهن های طبقه منفی 6 –  تاریخ 19 مرداد

شروع عملیات زیر سازی و مسطح سازی مسیر برج ساحل 3
ادامه فعالیت تکمیل اسکلت – 2 مرداد – ساعت 3 بامداد 
عملیات تکمیل اسکلت – پارت دوم – 1 مرداد 99
 عملیات تکمیل اسکت – پارت یک – 19 تیر 99

انتقال محموله میلگرد جهت دیوار برشی 13 خرداد 99

تخلیه بار جدید آهن – 29 اردیبهشت 99